Krajinářská a zahradní architektura

Krajinářská a zahradní architektura

By 0 Comment 17. 1. 2020


Jako součást krajinářské architektury představuje zahradní architektura obor činnosti, který se zabývá plánováním, vytvářením a případně následnou přeměnou venkovních, nezastavěných prostor. Jejím nezpochybnitelným hlavním úkolem je vytvářet sociálně a ekologicky neporušené životní prostředí. Týká se to v zásadě všech venkovních veřejných prostor, prostranství a zahrad, parků, sportovních hřišť a rekreačních zařízení i ostatních prostor v městských aglomeracích.zámecká zahrada s fontánami obloha s mraky
Na základě systematického průzkumu stávajících ekologických, sociálních a místních podmínek a procesů v krajině jsou navrhovány takové zásahy, které přinesou požadovaný výsledek. Zásahy do krajiny a její úpravy jsou kromě přírodních podmínek ovlivněny různými dalšími faktory, někdy i protichůdnými, ekonomickými limity nebo požadavky zadavatele.
V České republice jsou úkony v krajinářské architektuře, na základě ustanovení stavebního zákona, veřejnoprávní činností. Znamená to, že je smějí provádět jen autorizované osoby. Česká komora architektů vede jejich veřejné rejstříky a jejich odbornou erudici ověřuje na základě ústavního a zákonného zmocnění.
Při zakládání zahrad na soukromých pozemcích je vhodné jejich dispozice konzultovat, případně i nechat realizovat odborníky. Na trhu působí řada firem, které jsou schopny zahrady nejen vyprojektovat, ale nabízejí i následné zahradnické služby. Protože zahrada obvykle navazuje na dům, je vhodné ujasnit si předem, jak zahradu rozčlenit, jak ji budeme využívat, zda to má být zahrada venkovská, romantická či třeba přírodní.zahradní altán v zimě západ slunce
Stejně tak je dobré ujasnit si, zda a případně kde budou umístěna jezírka, zahradní pergoly dřevěné nebo z jiného materiálu, venkovní altán nebo venkovní posezení. Při výběru vhodných rostlin je nutné brát v úvahu vlastnosti půdy, světelné poměry, orientace zahrady vůči světovým stranám, sklon pozemku a třeba i převládající směr větru. Samotný průběh tvorby zahrady by měl být rozdělen, s ohledem na časové nebo finanční možnosti, do několika etap. Začíná se hrubými terénními pracemi, poté má být vysazena takzvaná kostra zahrady, pomalu rostoucí dřeviny. Následuje založení trávníku a poslední etapou je výsadba drobných keříků a květin.